RLGD "Opolszczyzna"

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" (do 2015 r. działająca pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna") powstało w 2009r. Zrzesza ono przedstawicieli sektora rybackiego, społecznego oraz publicznego, a swym  zasięgiem obejmuje gminy z terenu województwa opolskiego o największym skupisku gospodarki rybacki, tj. gminy: Pokój, Niemodlin, Świerczów, Murów, Tułowice, Ozimek, Turawa, Zębowice, Lewin Brzeski, Łubniany i Popielów. Na obszarze tym znajduje się 20 gospodarstw rybackich o powierzchni użytkowej stawów  od 2 do 65 ha lustra wody, 2 gospodarstwa o powierzchni 100-200 ha i 2 gospodarstwa należące do Lasów Państwowych o powierzchni 570 ha i 690 ha.

Województwo opolskie już od wielu lat znajduje się w czołówce województw, jeżeli chodzi o wielkość hodowli karpia w Polsce. W mniejszej stopniu produkuje się tutaj również inne gatunki ryb, takie jak pstrąg tęczowy, szczupak, lin, karaś czy amur. Od wielu lat stosuje się  na tym obszarze tradycyjne metody hodowli ryb, czego dowodem jest m.in. wpisanie karpia niemodlińskiego na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W bieżącym okresie finansowania, tj. latach 2014-2020, Stowarzyszenie dysponuje budżetem w wysokości 12 mln zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Środki te przeznaczone są m.in. na dotacje związane ze wspieraniem nowych kierunków chowu i hodowli ryb, rozwojem gospodarstw rybackich czy budową infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych. O pomoc mogą ubiegać się rybacy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju RLGD „Opolszczyzna”.

Zapraszamy na stronę www.lgropolszczyzna.pl

 

Dolina Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia jest organizacją pozarządową działającą od 2006 na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia. Obszar działania Stowarzyszenia stanowi siedem  gmin położonych w Małopolsce w powiecie oświęcimskim (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator) oraz wadowickim (Brzeźnica, Spytkowice i Tomice). Jego powołanie było konsekwencją wieloletniej aktywności lokalnych środowisk, przede wszystkim osób z sektora rybackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców i lokalnych liderów. Początki gospodarki stawowej na obszarze Doliny Karpia sięgają XIII wieku. Tradycje chowu i hodowli karpia pielęgnowane są od pokoleń, co w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami środowiska przyrodniczego pozwoliło na uzyskanie karpi odznaczających się specyficznymi właściwościami. Rybactwo na terenie Doliny Karpia jest nie tylko ważną dziedziną lokalnej gospodarki, ale także rodzajem dziedzictwa kulturowego, które pielęgnowane jest przez Stowarzyszenie Dolina Karpia. Lokalna Grupa Działania aktywizuje mieszkańców Doliny Karpia w kierunku korzystania ze środków unijnych, jak również kultywuje miejscowe tradycje rybackie, kulinarne i rękodzielnicze dzięki organizowanym wydarzeniom, spotkaniom i szkoleniom. Stowarzyszenie Dolina Karpia realizuje także Program Marki Lokalnej Dolina Karpia oznaczając znakiem promocyjnym produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Ważną inicjatywą prowadzoną przez Stowarzyszenie Dolina Karpia jest również Ekomuzeum Doliny Karpia - sieć atrakcji w terenie prezentujących żywe dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu pozwalających w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu.

Zapraszamy na stronę www.dolinakarpia.org

 

RLGD Roztocze

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” ( do roku 2015 działająca pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Roztocze”) obejmuje teren 14 gmin, położonych zarówno w województwie podkarpackim jak i lubelskim. Obszar RLGD „Roztocze” obejmuje powierzchnię 2146 km2. Położony jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego (9 gmin), łącząc się bezpośrednio z sąsiadującymi 5-cioma gminami południowo-wschodniego krańca województwa lubelskiego. Obszar tworzy pod względem geograficznym zwarty kompleks sąsiadujących ze sobą gmin. Kluczem łączącym gminy obszaru RLGD „Roztocze” jest znaczący wpływ podmiotów sektora rybackiego na rozwój obszaru RLGD „Roztocze”, zarówno w historii tych terenów, jak i obecnie.

Celem powstania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” było wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności obszaru RLGD, dotyczącym przyszłych kierunków rozwoju tego obszaru, z uwzględnieniem uwarunkowań  związanych  z dużym znaczeniem sektora rybackiego na tym obszarze. Proces budowania trwałego partnerstwa pomiędzy sektorami: publicznym, społecznym  i gospodarczym w ramach Grupy Rybackiej rozpoczął się w lipcu 2009 roku. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie w Gminie Narol, która to przejęła inicjatywę w procesie tworzenia Stowarzyszenia pod nazwą Lokalnej Grupy Rybackiej „Roztocze”, na obszarze siedmiu gmin:  Gmina Lubycza Królewska, Gmina Cieszanów, Gmina Lubaczów, Gmina Narol, Gmina Stary Dzików, Gmina Laszki i Gmina Wiązownica.

W związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, Stowarzyszenie podjęło ponowną próbę uzyskania wsparcia finansowego na realizację strategii rozwoju lokalnego, opartej o środki EFMR. W tej sprawie, we wrześniu i październiku 2015 r. odbyły się spotkania i konsultacje przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów sektora społecznego i przedstawicieli samorządów lokalnych, obszaru LGR „Roztocze”. Te przejawy aktywności lokalnych wspólnot spowodowały uaktywnienie społeczności lokalnej, podmiotów rybackich i sektora publicznego gmin sąsiedzkich, pozostających dotychczas poza obszarem LGR „Roztocze”. W rezultacie partnerstwo objęło społeczność 14 gmin (w tym: 9 gmin położonych na terenie Województwa Podkarpackiego, którymi są gminy: Narol, Cieszanów, Lubaczów, Laszki, Stary Dzików, Wiązownica, Radymno, Stubno i Medyka oraz 5 gmin położonych na terenie Województwa Lubelskiego, którymi są gminy: Bełżec, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Krasnobród i Adamów).

W bieżącym okresie finansowania, tj, w latach 2014-2020 RLGD „Roztocze” dysponuje budżetem w wysokości 8 mln zł z programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W ramach działań RLGD „Roztocze” wspierane będą operacje mające na celu tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, powstawania i rozwoju działalności gospodarczych, infrastruktury turystycznej oraz aktywizacji lokalnej społeczności z terenu działania RLGD „Roztocz”. O pomoc mogą się ubiegać rybacy, osoby fizyczne, osoby prawne,  organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki im podległe z obszaru objętego działania RLGD „Roztocze”.

Zapraszamy na stronę www.rlgdroztocze.org

 

RLGD Jurajska Ryba

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” powstała 16 kwietnia 2015 r. z inicjatywy przedstawicieli gmin oraz grupy rybaków z naszego obszaru. W zebraniu założycielskim wzięły udział 23 osoby. RLGD „Jurajska Ryba” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zm.), ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U z 2015r. poz. 378) i innych właściwych krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Fundusze Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiegoi Rybackiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. RLGD „Jurajska Ryba” w dniu 22.05.2015 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000559500. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” na chwilę obecną skupia w swoich szeregach ponad 60 członków. Partnerskie gminy, które reprezentują w stowarzyszeniu sektor publiczny, położone są w dwóch województwach:
śląskim (powiat częstochowski: Dąbrowa Zielona, Janów, Koniecpol, Lelów, Przyrów;  powiat zawierciański: Irządze, Szczekociny; powiat myszkowski: Żarki) oraz łódzkim: powiat radomszczański: Żytno.

Członkowskie gminy są spójne pod względem społecznym i kulturalnym oraz położenia geograficznego.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” jest otwarta na nowych partnerów, którzy chcieliby realizować nasze cele statutowe oraz aktywnie włączyć się w prace stowarzyszenia.

Zapraszamy na stronę www.jurajskaryba.pl

 

RLGD Z Ikrą

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” powstała w październiku 2015r. Swoim zasięgiem obejmuje teren 11 gmin, położonych w województwie łódzkim. Obszar RLGD „Z Ikrą” obejmuje powierzchnię 1396 km2. RLGD “Z Ikrą” leży  na granicy działu wód Wisły i Warty, w krainie rozległych dolin, w dorzeczu trzech rzek: środkowej Warty, dolnej i środkowej Bzury oraz dolnego Neru. Obszar LGD jest najkorzystniejszym obszarem generowania energii geotermalnej na Niżu Polskim. Wody geotermalne zostały już zagospodarowane na terenie gmin Poddębice i Uniejów m.in. poprzez kompleksy termalne i basenowe zasilane leczniczą solanką termalną. Ciepło wód termalnych zostało również wykorzystane do zastąpienia tradycyjnego systemu grzewczego. Od 2012 roku gmina Uniejów posiada status uzdrowiska.

Sektor rybacki to głównie sektor małych gospodarstw zajmujących się hodowlą ryb na stawach typu karpiowego. Dominującym gatunkiem hodowanej ryby jest karp. Dodatkowo rybacy hodują takie gatunki jak: amur, lin, sum, tołpyga, sandacz, karaś, szczupak. Ryby od największych producentów są sprzedawane na rynku lokalnym do dużych sieci handlowych, rybacy prowadzą też sprzedaż we własnych gospodarstwach i na lokalnych targowiskach.  

W ramach budżetu na lata 2014-2020 RLGD „Z Ikrą” dysponuje kwotą w wysokości 12 mln zł ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Ponad 90% środków Lokalnej Strategii Rozwoju zostało przeznaczone na realizację projektów dot. inwestycji w zakresie rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw
i gospodarstw w sektorze rybackim oraz budowy/przebudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD. Ponadto LGD przewiduje organizację szkoleń i prowadzenie innych działań dla rybaków i osób zainteresowanych podjęciem tego typu działalności zarówno w ramach realizacji projektów współpracy, jak
i w ramach własnych działań aktywizacyjnych.

Zapraszamy na stronę www.zikra.org.pl

 

Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” jest organizacją pozarządową, działającą aktywnie od 2008 roku na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy. Zrzeszamy osoby fizyczne, prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego i wspólnie rozwijamy potencjał turystyczny obszaru w oparciu unikatowe w skali świata walory przyrodniczo- kulturowe.

Łączy nas rzeka Barycz i Natura 2000 Dolina Baryczy leży w południowo-zachodniej Polsce na granicy Dolnego Śląska i Wielkopolski. W skład LGD wchodzi 8 gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra i Żmigród z terenu województwa dolnośląskiego i Przygodzice, Odolanów oraz Sośnie z terenu województwa wielkopolskiego. Obszar ten ma 800-letnią tradycję w produkcji karpia. Hodowla ryb odbywa się w ponad 8 000 ha stawów i prowadzona jest przez należącą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Spółkę Stawy Milickie, oraz kilka mniejszych (od 2- do 1000 ha) rodzinnych gospodarstw rybackich. 90% produkcji stanowi karp. Największym wyzwaniem rybaków jest połączenie hodowli ryb z ochroną przyrody (Rezerwat Stawy Milickie) w tym zachowanie siedlisk objętych programem Natura 2000. Naturalne stawy, z ponad 270 gatunkami ptaków, są częścią malowniczego krajobrazu, który przyciąga wielu turystów, korzystających z jazdy konnej, kajakarstwa czy licznych szlaków rowerowych. Promujemy lokalne rybactwo i wspólnie realizujemy szereg działań, których celem jest wydłużanie sezonu turystycznego, wzrost spożycia ryb oraz edukacja mieszkańców i turystów - www.edukacja.barycz.pl.Koordynujemy promocję lokalnych produktów i rozwijaniu lokalnej marki Dolina Baryczy Poleca www.dbpoleca.barycz.pl Promujemy obszar i zarządzamy produktami turystycznymi, takimi jak: jak szlak konny, szlak kajakowy, ścieżki rowerowe i szlak kulturowy www.kolorowyszlakkarpia.pl. Koordynujemy działania aktywizujące mieszkańców do współpracy, wspólnie organizujemy jesienne Dni Karpia w Dolinie Baryczy, składa się na nie już ponad 60 wydarzeń - www.dnikarpia.barycz.pl

Zapraszamy na stronę www.nasza-barycz.pl

 

Inne ciekawe serwisy

Licznik odwiedzin strony

Dzisiaj 23

Wczoraj 92

Miesiąc 1184

Łączna liczba odwiedzających: 56704

Artykuł który warto przeczytać!

Kontakt